Nhảy đến nội dung

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục được tóm tắt với "9 nhiệm vụ, 5 giải pháp" xác định những công việc cụ thể của ngành được thể hiện dưới Infography dưới đây: 

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

 Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục sẽ làm nhiệm vụ gì?

Cổng thông tin Tư vấn tuyển sinh trực tuyến, Tư vấn hướng nghiệp AUM Việt Nam

Hotline: 091.5500.256

Đăng ký tư vấn tuyển sinh 2018 tại đây!

Không